Martin Gjerstad

Navn Martin Gjerstad
Stiller til Studentmedlem i arbeidsutvalget
Studerer Lektor 8.–13.
Studiested UiB

Se Martin sin kandidatpresentasjon på video.

Hvorfor stiller du til valg?

Jeg studerer ved lektorutdanningen på UiB, hvor jeg går lektor i fremmedspråk, med historie som mitt fag 2. Til høsten skal jeg skrive masteroppgave, og går altså inn i det siste året av utdanningen min. På veien har jeg erfart flere sider av lærerstudiet, både på godt og vondt, og det er kanskje nettopp de mindre gode sidene som gjør at jeg ønsker å stille meg til disposisjon for Pedagogstudentene ved å stille til valg.

Dette betyr selvfølgelig ikke at jeg ikke ønsker å bygge videre på det som er bra i utdanningene våre, men at jeg ser et potensiale for hvordan våre utdanninger kan bli bedre, noe jeg mener er både nødvendig og viktig. I den prosessen tror jeg at jeg kan bidra både med erfaringer fra eget studieløp, samt tidligere verv i organisasjonen.

De to aller viktigste grunnene til at jeg stiller til valg er at jeg for det første ønsker å se et Pedagogstudentene i full politisk blomstring. Jeg vil at vi skal rope enda høyere og bli hørt enda mer på de store arenaene. Jeg vil at Pedagogstudentene skal fortsette å være en organisasjon med reell politisk påvirkning, og at det skal bli enda mer av det vi snakker om.

Den andre viktige grunnen er at jeg ønsker å gi flere muligheten til å delta på det fantastiske eventyret som organisasjonslivet, og da særlig det fantastiske organisasjonslivet i Pedagogstudentene, har å by på. Etter å ha vært mindre aktiv i organisasjonen i året som har gått har jeg stadig kjent på et savn for å få lov til å jobbe med noe som er større enn meg selv, og jeg håper at jeg kan få muligheten til å få gjøre det nok en gang, ved å jobbe hardt og gi alt jeg har for alle våre medlemmer.

Hva vil du bidra med i vervet du stiller til?

I vervet som studentmedlem i arbeidsutvalget ønsker jeg å kunne bidra med et politisk engasjement, samt et hjerte for organisasjonen og alle medlemmene som jobber engasjert og aktivt for det de mener. Gjennom min fartstid i organisasjonen har jeg fått erfare hva Pedagogstudentene på sitt aller beste har å by på, og jeg tror at jeg vil kunne bidra til å skape enda mer rom for at denne utviklingen kan fortsette.

Noe av det fineste med organisasjonen er at alle blir hørt, og at det er rom for alle meninger. I meningsbrytningene som oppstår i møtesalen vokser vi sammen, og det er nettopp sånn den beste politikken formes. At alle skal sees og høres mener jeg at jeg kan bidra positivt mot å oppnå, med et særlig ønske om at ingen skal oppleve utenforskap eller føle at deres meningsytringer ikke blir hørt.

Det å skape et inkluderende og varmt Pedagogstudentene for alle er noe jeg brenner for og tror jeg kan bidra godt i arbeidet med. Noe av det som kanskje er aller viktigst på dette punktet vil være å skille mellom person og sak, og hva som foregår i møtesalen og på den sosiale fronten utenfor møtesalen. For å skape god organisasjonskultur er det å kunne være venner utenfor møtesalen et særdeles viktig punkt, og det er et punkt jeg mener jeg vil kunne bidra til på en god måte.

Fra mitt lille lokallag her på UiB har jeg sett hvor mye arbeid som kreves av ildsjeler for å holde de mindre lokallagene gående, og jeg tror at jeg sammen med resten av arbeidsutvalget vil kunne utveksle disse erfaringene for å bidra til vekst i de lokallagene som kanskje trenger det lille ekstra.

Siden jeg nå skal skrive masteroppgave vil jeg ha gode muligheter til å bidra sterkt både i verve- og årsmøteperiodene, og jeg ønsker å prioritere organisasjonen når enn jeg kan det kommende året. Gjennom saksarbeid med ulike saker over flere perioder har jeg også fått en god og bred kunnskap om ulike sider av organisasjonens virke. Disse erfaringene vil jeg ta med meg inn i vervet, og jeg tror at dette vil være et positivt bidrag ikke bare i møter innad i arbeidsutvalget, men også i møter med landsstyret og landsmøtet.

Hvilke utfordringer ser du for deg å møte i dette vervet?

I vervet som studentmedlem i arbeidsutvalget ser jeg for meg å møte flere utfordringer, og kanskje vil den største blant dem nettopp bli de neste månedene, som er preget av usikkerhet og uvisshet om hvordan veien blir videre frem mot sommeren. Det å ivareta alle medlemmene våre og alle spørsmålene de har knyttet til situasjonen rundt Covid-19-pandemien tror jeg vil være en stor utfordring, som vil kreve mye tid fra medlemmene i arbeidsutvalget. Sett bort i fra dette, så anser jeg de to største utfordringene ved vervet som tidsbruk og diskusjoner i et arbeidsutvalg med syv forskjellige meningsoppfatninger. Når det gjelder tidsbruk, så vet jeg at vervet i arbeidsutvalget er tidkrevende og at vervet til tider har høyt arbeidstrykk, og dette er noe jeg er forberedt på i den kommende perioden. Jeg er forberedt på å gi organisasjonen den tiden og arbeidsinnsatsen som kreves, både i periodene knyttet til verving og årsmøter, samt resten av året gjennom.

Her vil jeg blant annet ønske med å bidra med tidligere erfaringer for hvordan man kan gjennomføre debatter på en så god og hensiktsmessig måte som mulig, samtidig som man ivaretar alle parters meninger og ønske og behov for å bidra i debatten. Det å debattere innad i et utvalg med så mange ulike stemmer kan være utfordrende. Jeg tror jeg det aller mest sentrale er å sørge for at alle parter føler seg hørt og sett. Det er tross alt gjennom grundig bearbeidelse og tankeutveksling at de beste vedtakene, sakspapirene og beslutningene skapes. Her tror jeg at jeg kan bidra ved å sørge for at nettopp dette blir tilfellet, og at ingen medlemmer i utvalget skal føle seg overkjørt. Dette vil selvfølgelig også gjelde inn mot landsstyret, hvor jeg ønsker at vi skal ha en god dialog mellom arbeidsutvalg og landsstyre, slik at vi kan spille på lag om å skape det Pedagogstudentene vi kan og vil.

Skriv kort om dine relevante erfaringer

  • Styremedlem i Fadderstyret ved Humanistisk Fakultet UiB (2016-2017)
  • Bookingansvarlig i Fadderstyret ved Humanistisk Fakultet UiB (2017-2018)
  • Landsmøtedelegat, Pedagogstudentenes Landsmøte (2017)
  • Landsstyrerepresentant, Pedagogstudentene (2017-2018)
  • Studentmedlem i arbeidsutvalget, Pedagogstudentene (2018-2019)

Nevn tre hjertesaker 

  1. Fellesskap: Å fortsette å utvikle det gode fellesskapet vi har i organisasjonen er ekstremt viktig for meg. Fellesskapet er det som gjør Pedagogstudentene til Pedagogstudentene, og jeg vil bidra til å videreutvikle organisasjonen slik at alle føler på fellesskapet vi sammen har å by på.
  2. Praksis: Det er mange som opplever mye trøbbel og negative hendelser knyttet til praksis. Dette er noe jeg er særlig opptatt av at vi må få endret på. Alle våre medlemmer skal oppleve en praksis som er relevant for yrket, og hvor de føler at de møtes på en god og profesjonell måte på sine praksisskoler, hvor de tas godt vare på av noen som kan bidra positivt til deres profesjonsutvikling.
  3. Kategoriheving av barnehagelærerutdanningen: Det at en barnehagelærerstudent fører til mindre statlig støtte til universiteter og høyskoler er med på å bidra til at barnehagelærerutdanningen ikke oppnår den samme statusen som de øvrige lærerutdanningene. Jeg mener at alle lærerutdanningene er like viktige, og at vi derfor må jobbe aktivt for at alle utdanningene skal finansieres innenfor samme kategorinivå.