Mandat for arbeidsutvalget

Fem studentmedlemmer utgjør sammen med leder og nestleder, arbeidsutvalget i organisasjonen. Studentmedlemmene skal bistå ledelsen i deres arbeidsoppgaver og har ansvar for politisk og organisatorisk arbeid i hele organisasjonen.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Arbeidsutvalget har ansvar for saksbehandling og innstilling til saker i forkant av hvert landsstyremøte. Medlemmer i arbeidsutvalget skal være saksansvarlig for saker som behandles på landsmøtet.
 • Arbeidsutvalget har ansvar for skolering av medlemmer og tillitsvalgte i organisasjonen.
 • Arbeidsutvalget har ansvar for å arrangere nasjonale arrangementer.
 • Arbeidsutvalget har ansvar for å arrangere Nordiska lärarorganisationers samråd – studerande forum, når dette arrangeres i Norge.
 • Arbeidsutvalget skal ha jevnlig kontakt med alle ledd i organisasjonen.
 • Arbeidsutvalget skal tilegne seg kunnskap om utdanningene til medlemmene som organisasjonen representerer.
 • Arbeidsutvalget skal sørge for å bringe inn et internasjonalt perspektiv i relevante saker som diskuteres innad i organisasjonen.
 • Arbeidsutvalget skal ha kjennskap til og utvikle et godt samarbeid med nordiske søsterorganisasjoner, samt ha kjennskap til andre søsterorganisasjoner i Europa.
 • Arbeidsutvalget skal se på muligheten for å planlegge og gjennomføre en studietur i løpet av landsmøteperioden for å ivareta internasjonale perspektiver.
 • Arbeidsutvalget kan oppnevne representanter til ulike råd, komitéer og utvalg dersom dette må gjennomføres mellom landsstyremøtene.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver for studentmedlemmene i arbeidsutvalget

 • Studentmedlemmene i arbeidsutvalget skal delta aktivt i vervearbeidet og årsmøteperioden i organisasjonen.
 • Fire av studentmedlemmene i arbeidsutvalget har ansvar for oppfølging av lokallagene i hver sin region og skal jobbe for å etablere og opprettholde lokallagsstyrer i sin region. Ett av studentmedlemmene i arbeidsutvalget har, sammen med ledelsen, et spesielt ansvar for de internasjonale perspektivene.

Valg og virketid for studentmedlemmer i arbeidsutvalget

 • Fem studentmedlemmer velges ved blokkvalg på landsmøtet, og har virketid fra landsmøtets slutt til og med neste landsmøte.
 • Studentmedlemmer i arbeidsutvalget skal ikke inneha andre verv i organisasjonen eller sentrale partipolitiske verv utenfor organisasjonen.
 • For å være valgbar skal medlemmene være studenter i hele virketiden.

Rammebetingelser for arbeidsutvalget

 • Arbeidsutvalget er organisasjonens beslutningsorgan mellom landsstyremøtene.
 • Arbeidsutvalget har møteplikt på alle sentrale og nasjonale arrangementer i organisasjonen.
 • Arbeidsutvalget konstituerer ansvarsområder for studentmedlemmene på første arbeidsutvalgsmøte etter landsmøtet.
 • Arbeidsutvalget skal til enhver tid følge organisasjonens organisatoriske og politiske dokumenter og vedtak.
 • Studentmedlemmene i arbeidsutvalget får godtgjørelse for sitt arbeid. Godtgjørelsen fastsettes av Utdanningsforbundet.