Mandat for kontrollkomiteen

Kontrollkomitéen er et rådgivende organ bestående av tre personer som skal føre tilsyn med organisasjonen handler i samsvar med fattede vedtak, gjeldende vedtekter og retningslinjer.

Arbeidsområder og -oppgaver

 • Kontrollkomitéen må ha nødvendig kunnskap om organisasjonens politikk og gjeldende vedtekter, samt kunnskap om hvordan saksgang og arbeid i landsstyret og landsmøtet foregår.
 • Kontrollkomitéen skal føre tilsyn med at landsmøtet og landsstyret handler i tråd med deres vedtatte politikk, vedtekter og andre organisatoriske dokumenter.
 • Kontrollkomitéen har en rådgivende funksjon ovenfor landsmøtet og landsstyret.
 • Kontrollkomitéen skal uttale seg om fortolkning av vedtekter, forretningsorden, mandater og andre dokumenter etter forespørsel fra landsmøtet, landsstyret, arbeidsutvalget, ordstyrere eller andre tillitsvalgte.
 • Kontrollkomitéen skal avlegge sin rapport på landsmøtet.
 • Ett medlem av kontrollkomitéen skriver under protokollen fra landsmøtet sammen med to landsmøtedelegater og protokollen fra landsstyremøtet sammen med ett medlem av landsstyret.
 • Kontrollkomitéen skal være en del av fullmaktskomitéen på landsmøtet.
 • Kontrollkomitéen skal bistå ved opptelling av stemmer ved skriftlig valg.
 • Kontrollkomitéen skal uttale seg om andregangsklager i henhold til økonomireglementet.

Valg og virketid

 • Kontrollkomitéen består av tre personer som velges ved direkte valg på landsmøtet. Hvert år velges ett medlem for én ettårsperiode, og ett medlem for en toårsperiode.
 • Kontrollkomitéens virketid går fra 1. juli inneværende år til 1. juli påfølgende år.
 • Påtroppende kontrollkomité har møteplikt som observatør på landsmøteperiodens første landsstyremøte.
 • Personer som ikke er medlem av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er også valgbare til vervet.
 • Kontrollkomitéen skal konstituere sin egen leder.
 • Når nye kontrollkomitémedlemmer er valgt, skal erfaringer og informasjon fra forrige kontrollkomité overleveres.

Rammebetingelser

 • Kontrollkomitéen har møteplikt på landsmøtet, landsstyremøter og stormøtet.
 • Medlemmer av Kontrollkomitéen skal ikke inneha andre verv i organisasjonen.
 • Komitémedlemmene har tale- og forslagsrett i tråd med sitt mandat.
 • Kontrollkomitéen skal ha tilgang til organisasjonens tidligere og gjeldende dokumenter.