Arbeids­program

Et arbeidsprogram er bestillingen fra landsmøtet til organisasjonen for kommende landsmøteperiode.

Arbeidsprogram 2019–2020

Arbeidsprogrammet framhever de områdene organisasjonen ønsker å arbeide spesielt med denne landsmøteperioden. Pedagogstudentene skal utvikle organisasjonen politisk og organisatorisk og jobbe for høy kvalitet i alle våre utdanninger. Vi skal være en synlig politisk aktør i spørsmål som angår våre medlemmers utdanning og fremtidige profesjonsutøvelse. Alle ledd i organisasjonen har et felles ansvar for å oppnå de mål som er satt for perioden.

 

De viktigste satsningsområdene for organisasjonen

1. Politiske satsningsområder

Pedagogstudentene skal

 • arbeide for at veiledningsordning for nyutdannede og nytilsatte lærere i barnehage og skole blir en forskriftsfestet og tariffestet ordning med nødvendig finansiering.
 • arbeide for en kategoriheving av barnehagelærerutdanningen.
 • arbeide for å styrke kvaliteten i praksis for våre utdanninger.
 • arbeide for at lærerutdanningene sikrer studentene nødvendig kompetanse om FNs bærekraftsmål.
 • arbeide for økt likestilt rekruttering til våre utdanninger, med et spesielt fokus på grunnskolelærerutdanning 1-7.
 • utarbeide politisk plattform for faglærerutdanning.
 • synliggjøre seg som en inkluderende organisasjon som arbeider for mangfold og likestilling samt motarbeider all form for negativ diskriminering.
 • arbeide for organisasjonens krav til opptak for lærerutdanningene.
 • revidere organisasjonens prinsipprogram. 
 • arbeide for at alle studenter på pedagogiske utdanninger får obligatorisk opplæring i førstehjelp og livredning som en del av sin utdanning.
 • arbeide for å styrke nynorskundervisningen i utdanningene våre
 • arbeide for at sluttvurdering i emner i lærerutdanningene skal baseres på mer enn én vurderingssituasjon.
 • pedagogstudentene skal arbeide for å styrke profesjonsfaglig digital kompetanse i våre utdanninger.

2. Organisatoriske satsningsområder

Pedagogstudentene skal

 • utarbeide et forslag til etiske retningslinjer som skal behandles på landsmøtet 2020.
 • være offensive i media, videreføre arbeidet med mediestrategier og videreutvikling av organisasjonens nettsted.
 • videreutvikle organisasjonens vervestrategi.
 • arbeide videre med implementering av ny logo og grafisk profil.
 • skolere tillitsvalgte både politisk og organisatorisk.
 • følge opp og bistå lokallagsstyrene med opplæring av nye styremedlemmer.

3. Lokale satsningsområder

Lokallagsstyrene skal

 • arbeide for å være en synlig aktør på sin utdanningsinstitusjon og i sosiale medier
 • arbeide for å skape faglige, sosiale og engasjerende møteplasser
 • arbeide for å motivere medlemmer til å engasjere seg i organisasjonen
 • sørge for opplæring av alle nye verv. I overlappsperioden skal overlappingsmalen fylles ut og benyttes.
Les mer om: