Vedtekter

Vedtektene er Pedagogstudentenes øverste styrende dokument og regulerer organisasjonens virke.

– Revidert på Landsmøtet 2019

§ 1 Formål

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon for studentmedlemmer i Utdanningsforbundet. Organisasjonen skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser og studentenes særlige interesser i Utdanningsforbundet.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet skal utforme sin egen politikk i tråd med grunnleggende verdier i Utdanningsforbundet.

Pedagogstudentene er en partipolitisk uavhengig organisasjon som skal arbeide for å ivareta medlemmenes studentrettigheter og profesjonsfaglige interesser.
Organisasjonen skal fremme bevissthet rundt og engasjement for saker knyttet til lærer- og pedagogutdanningene, lærerprofesjonen og betydningen av å være organisert.

§ 2 Medlemskap

§ 2.1 Rett til medlemskap

Studenter ved universiteter og høgskoler som tar studier som kvalifiserer til å arbeide som pedagogisk personell i det norske utdanningssystemet har rett til medlemskap.
Dette gjelder studenter i grunnutdanning og i direkte påfølgende videreutdanning.

§ 2.1.1 Unntak

Studenter som tidligere har vært, eller er ordinære medlemmer i Utdanningsforbundet har ikke rett på medlemskap i Pedagogstudentene.

§ 2.2 Kontingent

Medlemskap i Pedagogstudentene er kontingentfritt. Kostnader ved enkelte valgfrie medlemstilbud kan forekomme.

§ 2.3 Innmelding

Innmelding sendes til Utdanningsforbundets sentrale sekretariat gjennom elektronisk innmelding på Pedagogstudentenes eller Utdanningsforbundets hjemmesider.

Medlemskapet trer i kraft fra det tidspunktet som er oppgitt i den skriftlige bekreftelsen medlemmet mottar straks innmeldingen er registrert.

Utmelding sendes elektronisk til Utdanningsforbundets sentrale sekretariat av medlemmet selv. Medlemskapet opphører fra det tidspunktet som er oppgitt i den skriftlige bekreftelsen som medlemmet mottar, og senest ved utløpet av måneden etter at utmeldingen ble mottatt.


Medlemmene har rett til:

 • å få bistand i spørsmål vedrørende studentrettigheter
 • å få bistand i saker hvor utdanningsinstitusjonen er motpart
 • å delta i medlemsmøter og ellers være til stede på organisasjonens landsmøter, landsstyremøter og årsmøter i det lokallaget en er tilknyttet
 • å stille til verv i henhold til Pedagogstudentenes paragraf om valgbarhet
 • å melde saker til lokallagsstyret og arbeidsutvalget
 • å være med i organisasjonens forsikringsordninger
 • å benytte seg av Utdanningsforbundets medlemstilbud. Her kan det stilles ytterligere krav utover medlemskap i studentorganisasjonen

Dersom et medlem er ansatt som pedagogisk personell i utdanningssystemet, tilsvarende en 20% stilling eller mer, kan medlemmet registrere arbeidsforholdet og bli betalende studentmedlem av Utdanningsforbundet.

I henhold til Utdanningsforbundets vedtekter ved utvidet medlemskap tilkommer kontingent og andre plikter i henhold til Utdanningsforbundets vedtekter og reglement.


Medlemmer i Pedagogstudentene plikter

 • å rette seg etter Pedagogstudentenes og Utdanningsforbundets vedtekter
 • å melde fra til organisasjonen om endring av navn, adresse eller studiested, samt arbeidssted der dette er relevant

§ 3 Styringsdokumenter

 • vedtekter
 • forretningsorden
 • valgreglement
 • mandattekster1
 • arbeidsprogram
 • økonomireglement

 • prinsipprogram
 • politiske plattformer
 • arbeidsprogram
 • resolusjoner

§ 4 Organer og valg

 • landsmøtet
 • landsstyret
 • arbeidsutvalget
 • lokallagsårsmøtet
 • lokallagsstyret
 • kontrollkomiteen
 • valgkomiteen
 • andre utvalg og komiteer oppnevnt eller valgt av landsmøtet eller landsstyret

Ved behov kan organisasjonen opprette komiteer og utvalg for å bistå de besluttende organene.


Landsmøtet, landsstyret og arbeidsutvalget er sentrale organ. Personer som er valgt av disse organene har sentrale verv. Lokallagene er lokale organ, og personer som er valgt av disse har lokale verv.


 • Alle medlemmer i Pedagogstudentene kan stille til sentrale verv i organisasjonen.
 • Alle medlemmer som ikke er valgt av landsmøtet kan stille til lokallagsstyret og som landsmøtede-legat ved sitt tilhørende studiested.
 • Landsstyrerepresentanter kan ikke stille som landsmøtedelegater.
 • Tidligere medlemmer kan stille til valgkomiteen.
 • Tidligere medlemmer valgt som leder eller nestleder kan stille til valg eller gjenvalg til disse to verv påfølgende perioder.
 • Alle kan stille til kontrollkomiteen og utvalg/komiteer valgt av landsstyret eller lokallagsstyrer.
 • En kan kun inneha ett landsmøtevalgt verv.

Ved personvalg gjelder absolutt flertall. Ved stemmelikhet eller ikke oppnådd absolutt flertall gjennomføres det en ny votering mellom de kandidatene med flest stemmer frem til antall kandidater er én mer enn antall plasser som er på valg. Ved fortsatt stemmelikhet eller ikke oppnådd absolutt flertall gjennomføres en ny votering, det er nå ikke lov til å stemme blankt. Ved tredje gangs stemmelikhet vil valgkomiteens innstilling gå igjennom. Om det ikke ligger en innstilling til grunn avgjøres valget ved loddtrekning.


§ 5 Landsmøtet

Landsmøtet er organisasjonens øverste besluttende organ og avholdes ordinært én gang per år innen utgangen av april inneværende år.

Landsmøtet består av landsstyret og inntil 81 delegater. Fordelingsnøkkel av delegater vedtas av landsstyret, og hvert aktive lokallag skal være sikret én delegat.

Følgende har møteplikt, tale-, forslag- og stemmerett:

 • delegater fra aktive lokallag
 • landsstyret ved personvalg

Følgende har møteplikt, tale- og forslagsrett:

 • landsstyret

Følgende har tale- og forslagsrett:

 • komiteer og utvalg i tråd med sine mandater
 • møteledelsen i tråd med sin funksjon
 • ansatte i tråd med sine arbeidsoppgaver
 • inntil tre representanter fra Utdanningsforbundet

Andre kan med kvalifisert flertall innvilges talerett i enkeltsaker.


Landsstyret arrangerer og innkaller til landsmøtet med minst tolv ukers varsel. Landsstyret innstiller på saker til landsmøtet, og sakspapirer skal offentliggjøres senest åtte uker før møtestart.


Landsmøtet skal behandle følgende saker:

 • vedtekter2
 • prinsipprogram3
 • arbeidsprogram
 • økonomi
 • valg av arbeidsutvalg, kontrollkomité og valgkomité
 • årsrapport fra landsstyret, arbeidsutvalget, valgkomiteen, kontrollkomiteen og lokallagene
 • øvrige saker meldt inn fra medlemmer innen fire uker før landsmøtet, dersom landsmøtet ønsker det med kvalifisert flertall (2/3) eller de er innstilt til videre behandling av landsstyret

Ekstraordinært landsmøte skal avholdes dersom 2/3 av landsstyret, et enstemmig arbeidsutvalg eller 1/2 av lokallagene krever det. Det ekstraordinære landsmøtet skal gjennomføres innen to måneder fra krav er fremsatt og består av landsstyret, delegater og kontrollkomiteen. Delegater velges av ekstraordinære lokallagsårsmøter etter fordelingsnøkkelen sist vedtatt av landsstyret. Innkalling skal sendes ut senest tre uker før det ekstraordinære landsmøtet. §5.1 gjelder også ved ekstraordinære landsmøter.


§ 6 Landsstyret

Landsstyret er det øverste besluttende organ mellom landsmøtene og møtes minst fem ganger mellom hvert landsmøte.

Landsstyret består av arbeidsutvalget, og én landsstyrerepresentant fra hvert aktive lokallag.

Følgende har møteplikt, tale-, forslags- og stemmerett:

 • landsstyrerepresentanter
 • vararepresentant dersom representant ikke er til stede
 • arbeidsutvalget

Følgende har tale- og forslagsrett:

 • vararepresentanter
 • komiteer og utvalg i tråd med sine mandater
 • møteledelsen i tråd med sin funksjon
 • ansatte i tråd med sine arbeidsoppgaver

Andre kan innvilges talerett i enkeltsaker med kvalifisert flertall (2/3). Vararepresentant har møte-, tale- og forslagsrett på de tre første ordinære møtene.


Landsstyret skal innkalles med fire ukers varsel og sakspapirer skal offentliggjøres minst to uker før møtestart. Vararepresentant kalles inn til de tre første møtene, samt ved behov.


Landsstyret har ansvar for

 • å supplere inn personer i landsmøtevalgte verv, dersom den opprinnelig valgte fratrer sitt verv i løpet av valgperioden
 • at organisasjonen styres i overensstemmelse med organisasjonens styringsdokumenter og vedtak fattet av landsmøtet
 • å revidere økonomireglementet ved behov
 • å vedta budsjett for Pedagogstudentene innenfor de rammene Utdanningsforbundet fastsetter
 • å behandle innkalte saker fra arbeidsutvalget
 • å behandle innspill til saksliste og enkeltsaker sendt inn av medlemmer i Pedagogstudentene innen tre uker før landsstyremøtet, dersom landsstyremøtet ønsker det med kvalifisert flertall (2/3). Inn-spillene skal sendes ut med sakspapirene.

Alle komiteer, utvalg og aktive lokallag skal rapportere til landsstyret, med mindre annet er bestemt. Rapportene skal være arbeidsutvalget i hende senest 16 dager før møtet.


Ekstraordinært landsstyremøte skal avholdes dersom mer enn halvparten av landsstyrets representanter eller flertallet i arbeidsutvalget krever det.

Det ekstraordinære landsstyremøtet skal gjennomføres innen én måned fra krav er fremsatt og består av landsstyret og kontrollkomiteen.

Innkalling sendes ut senest to uker før møtet. Saksliste og sakspapirer sendes ut senest én uke før møtet.

§ 6.1 gjelder også ved ekstraordinære landsstyremøter. Protokoll skal godkjennes på påfølgende landsstyremøte, og deretter offentliggjøres.


§ 7 Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget er det øverste besluttende organ mellom landsstyremøtene og er Pedagogstudentenes utøvende organ. Arbeidsutvalget står ansvarlig overfor landsstyret og landsmøtet. Sakspapirer skal sendes ut minst én uke før møtestart.

Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og fem studentmedlemmer.

Arbeidsutvalget har ansvar for

 • å skriftlig innkalle og innstille på saker til landsstyremøter
 • at organisasjonen styres i overensstemmelse med organisasjonens styringsdokumenter og vedtak fattet av landsmøtet og landsstyret
 • å behandle innspill til saksliste og enkeltsaker sendt inn av medlemmer i Pedagogstudentene innen tre uker før landsstyremøtet, dersom 2/3 av landsstyremøtet ønsker det. Alle innspill skal sendes ut med sakspapirene

§ 8 Lokallag

Medlemmene ved et enkelt studiested utgjør et lokallag. Et studiested er en utdanningsinstitusjons lokaliteter innenfor en bestemt kommune. Det kan være flere lokallag per utdanningsinstitusjon.

Et aktivt lokallag har avholdt årsmøte, og har valgt et lokallagsstyre.


Lokallagsstyrene har ansvar for

 • å arrangere lokallagsårsmøtet og andre aktiviteter
 • å verve medlemmer
 • å rekruttere tillitsvalgte
 • å arbeide for å ivareta lokale satsingsområder i arbeidsprogrammet
 • å levere en skriftlig årsrapport til landsmøtet, som sendes arbeidsutvalget senest ni uker før møtes-tart
 • å levere en skriftlig rapport til hvert landsstyremøte, som sendes arbeidsutvalget senest 16 dager før møtestart
 • å foreta suppleringsvalg av verv i styret mellom lokallagsårsmøter, dersom det er behov

Å stifte et lokallagsstyre skal gjøres i samråd med arbeidsutvalget og formaliseres gjennom vedtak gjort av et stiftelsesmøte. Stiftelsesmøtet skal gjøres kjent for medlemmene i lokallaget senest to uker før møtet. Rettigheter omtalt i § 9.3 gjelder også ved stiftelsesmøter. I tillegg har tillitsvalgte i Pedagogstudentene som bistår i arrangering av møtet tale- og forslagsrett.


Stiftelsesmøtet skal minst behandle

 • stiftelse av lokallagsstyret
 • valg av leder og landsstyrerepresentant

Følgende kriterier legges til grunn når det opprettes lokallagsstyre:

 • Det må være minst 20 medlemmer ved studiestedet, med unntak av Samisk Høgskole.
 • Studiestedet må være i Norge.
 • Studiestedet må ha utdanning som kvalifiserer som en del av lærer- eller pedagogutdanning.

§ 9 Årsmøter i lokallagene

Lokallagets årsmøte er det øverste besluttende organ i lokallaget. Dette skal holdes innen 15. februar inneværende år og innkalles med minst 14 dagers varsel. Protokollen til årsmøtet skal sendes til arbeidsutvalget og offentliggjøres.

Lokallagets årsmøte skal

 • velge delegater til landsmøtet, medlemmer til lokallagsstyret og eventuelle andre verv. Lokallagsstyret må minst bestå av leder og landsstyrerepresentant.
 • behandle de sakene styret legger fram eller som ønskes behandlet av lokallagsårsmøtet med kvalifisert flertall (2/3).

Lokallagsstyret tiltrer fire uker etter årsmøtet og perioden varer til og med fire uker etter årsmøtet påfølgende år.

Landsstyrerepresentantenes valgperiode er fra endt landsmøte til endt landsmøte påfølgende år. Landsstyrerepresentanten er likevel et fullverdig medlem av lokallagsstyret fra lokallagsstyret tiltrer til endt virketid.


Alle medlemmer i lokallaget har tale, forslags- og stemmerett. Andre kan innvilges talerett i enkeltsaker av årsmøtet med kvalifisert flertall (2/3).


Dersom det skal avholdes ekstraordinært landsmøte, eller mer enn halvparten av lokallagsstyret krever det, skal det avholdes ekstraordinære årsmøter i lokallagene.

Det ekstraordinære lokallagsårsmøtet skal gjennomføres innen tre uker fra krav er fremsatt. Innkalling sendes ut senest ti dager før møtet. Saksliste og sakspapirer deles ut ved møtestart.

Det ekstraordinære lokallagsårsmøtet skal kun behandle de sakene som står på sakslisten.


§ 10 Habilitet

Et medlem i et av Pedagogstudentenes organ kan regnes som inhabil dersom det foreligger forhold som kan svekke tilliten til personens upartiskhet. Det skal legges vekt på om avgjørelse kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for medlemmet selv, eller medlemmet nærstående. Institusjonstilhørighet og politisk ståsted medfører som hovedregel ikke inhabilitet.

Ethvert medlem i Pedagogstudentene kan stille spørsmål rundt egen eller andres habilitet. Dersom det stilles spørsmål om habilitet, er det det gitte organet som avgjør medlemmets habilitet med kvalifisert flertall.


Det voteres over hvorvidt en eventuell inhabilitet medfører tap av stemmerett, forslagsrett og/eller talerett i enkeltsaken. Den som spørsmålet er rettet mot skal ikke selv delta i en slik votering.


Inhabilitet inntrer ikke ved valg til verv eller representasjon. Dersom en er inhabil i en sak og møtet lukkes har vedkommende ikke anledning til å være til stede. Møtet kan med kvalifisert flertall velge å invitere den inhabile inn i møtet igjen som observatør.


§ 11 Lukkede møter

Et organ i Pedagogstudentene kan med kvalifisert flertall bestemme å lukke møter i det gitte organet i enkeltsaker.

Et lukket møte består kun av organets medlemmer. Disse kan med kvalifisert flertall vedta å invitere inn andre.


Ved forslag om lukking av møter skal møtet automatisk lukkes under drøftingen om dette, og debatten foretas med kun organets medlemmer til stede. Møtet åpnes deretter for avstemning om faktisk lukking.


Dersom et lukket landsmøte eller landsstyremøte skal fatte vedtak må kontrollkomiteen være til stede.


§ 12 Mistillit

Mistillitsforslag kan stilles og vedtas dersom en mener at den omvarslede har utført et grovt brudd på Pedagogstudentenes organisatoriske eller politiske styringsdokumenter, eller av andre tungtveiende grunner ikke bør inneha sitt tillitsverv.

Konsekvensen av et mistillitsvedtak er at vedkommende må fratre det berørte vervet for perioden umiddelbart.


Forslag om mistillit kan fremmes av lokallagene eller andre tillitsvalgte i organisasjonen. Forslag om mistillit skal begrunnes skriftlig og underskrives av den/dem som fremmer forslaget. Anonyme forslag forkastes.

Forslag om mistillit kan kun fremmes mot tillitsvalgte i Pedagogstudentene.


Forslag om mistillit utredes og behandles i lukket møte av en mistillitskomité bestående av nestleder, leder av kontrollkomiteen og to landsstyrerepresentanter oppnevnt av landsstyret.

De berørte partene har rett til å uttale seg i saken, men ikke delta i videre saksbehandling. Saken skal behandles innen én måned etter forslaget ble innsendt, og skal behandles med kvalifisert flertall.

Dersom et medlem av mistillitskomiteen regnes som inhabil, skal organet medlemmet er en del av oppnevne en midlertidig erstatter.

Personer som rammes av mistillitsforslag kan ikke uttale seg på vegne av Pedagogstudentene mens forslaget behandles.


§ 13 Vedtak i organisasjonen

Pedagogstudentenes organer er beslutningsdyktige når minst halvparten av organets valgte medlemmer er tilstede.


Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av dets medlemmer er til stede, inkludert leder eller nestleder.


 • Endringer i Pedagogstudentenes organisatoriske styringsdokumenter, prinsipprogram, politiske plattformer og forslag om mistillit vedtas med kvalifisert flertall. Endringer trer i kraft når møtet heves.
 • Øvrige vedtak fattes ved alminnelig flertall, dersom ikke annet er spesifisert. Beskrivelser av flertallsformer beskrives i organets forretningsorden.

Landsmøtet, ekstraordinært landsmøte, landsstyremøter og ekstraordinære landsstyremøter skal protokollføres og protokollene skal godkjennes av protokollunderskriverne innen tre uker etter endte møter, og deretter offentliggjøres.

Arbeidsutvalgsmøtene skal protokollføres og protokollen fra møtet skal offentliggjøres innen to uker etter endt møte.


 • Alle medlemmer kan ta ut og signere protokolltilførsler i enkeltsaker i organet de har stemmerett4.
 • Alle medlemmer kan ta ut dissenser i enkeltsaker i organet de har stemmerett5.

§ 14 Samarbeid med Utdanningsforbundet

Pedagogstudentene har eget sekretariat bestående av egne ansatte fra Utdanningsforbundet. Sekretariatet har kontorer i Utdanningsforbundet sine lokaler sammen med leder og nestleder.


Landsstyret oppnevner én representant som sammen med leder og nestleder møter på Utdanningsforbundets landsmøte med tale- og forslagsrett.


Pedagogstudentenes lokallag skal ha mulighet til å være representert i Utdanningsforbundets fylkesstyrer og lokallag.


I organer der Pedagogstudentene møter skal de minst ha tale- og forslagsrett.


Pedagogstudentene følger Utdanningsforbundets regnskapsrutiner.


§ 15 Om vedtektene

Vedtektene kan endres av landsmøtet med kvalifisert flertall (2/3), og skal godkjennes av Utdanningsforbundets sentralstyre. Uttalelse fra landsmøte i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet skal følge saken.

Landsstyret kan fastsette nærmere retningslinjer.

Kontrollkomiteen skal komme med en uttalelse til endringsforslagene.

Fotnoter

 1. i saker som omhandler revisjon av mandater, kan komiteer og utvalg uttale seg om sitt mandat.
 2. Vedtektene behandles minst hvert tredje år i sin helhet, med mulighet for å behandle hele eller deler av vedtektene hvert år.
 3. Prinsipprogrammet vedtas for tre år med mulighet for revidering hvert år.
 4. Dersom noen vil ha sin avvikende mening ført i protokollen må en levere en protokolltilførsel. Protokolltilførsler må meldes innen behandlingen av saken er avsluttet, og leveres skriftlig til møteledelsen innen møtets slutt. Disse bekjentgjøres straks fra møteledelsen.
 5. Dersom det i innstillinger foreligger mindretallsforslag som ønskes fremmet videre, kan enkelte eller hele mindretallet av de stemmeberettigede skriftlig melde dette. Dette er en dissens, og må meldes innen behandlingen av saken er avsluttet og leveres møteledelsen innen møteslutt.
Les mer om: