Hva betyr koronasituasjonen for deg som student?

Praksis? Studenthverdagen og økonomi? Vikarjobb? Hva sier regjeringen? Vi gjør vårt beste for å sortere og kjempe din sak!

Vi forsøker å oppdatere nettsidene våre fortløpende. Ta kontakt med oss for spørsmål eller annet. 

Pedagogstudentene kjemper for deg og lærerutdanningene

Etter snart ett år med korona, smittevern og reduserte utdanningstilbud, jobber Pedagogstudentene iherdig for å sikre gode lærerutdanninger, selv i en krevende tid. Vi har jevnlige møter med representanter for universitetene og høgskolene, regjeringen og vi følger nøye med barnehagene og skolene. Vi jobber for studentenes beste og fremmer alt fra studentøkonomi til trygghet i praksis. 

Praksis

Har du hatt praksis siden 12. mars 2020 eller skal du ha praksis nå i vår? Da vil vi høre om dine erfaringer og tanker om det. Vi håper du tar deg tid til å svare på undersøkelsen slik at vi best mulig kan følge opp våre rettigheter som lærerstudenter nå under pandemien.

Helsenorge.no og FHI.no holder deg også oppdatert

Først og fremst anbefaler vi deg å holde deg oppdatert på og følge myndighetenes råd og anbefalinger. De finner du på helsenorge.no eller fhi.no.

Situasjonen utvikler seg raskt og er dessverre uforutsigbar. Det betyr at ny informasjon kommer fortløpende fra myndighetene og din institusjon. 

Følg med på student-mail og dine sider ved ditt studiested

Vi snakker med lærerutdanningene ved studiestedene jevnlig, og de skal oppdatere informasjon gjeldende egne studenter og lokale forhold ved studiestedet. Følg derfor ekstra nøye med der. Vi vet det er mye informasjon, men husk å ta en tur innom student-mail!

Praksis: Hva skjer?

For mange av våre lærerstudenter er praksis en stor del av lærerutdanningene. Det er mange som spør om hva som nå skjer med praksis. Her forsøker vi å oppsummere det siste. 

Gå til

 

Praksis kan fortsatt gjennomføres

 • Praksis kan fortsatt gjennomføres i tråd med regler og råd om smittevern, og i samråd med praksisfeltet.
 • Det samme rådet gjelder selv om lokalene til universiteter og høyskoler frem til 31. januar stenges for studenter.
 • Reiser til praksissted kan anses som nødvendig reise, men institusjonene må gjøre seg kjent med reiserådene som gjelder i de enkelte kommunene.
 • Noen steder er det ikke mulig å reise på tvers av kommuner.
 • Tilgangen til universiteter og høyskoler er i de fleste tilfeller ikke en forutsetning for å gjennomføre praksis i helse- og sosialfagutdanninger og lærerutdanninger. 

Myndighetene åpner opp for større fleksibilitet knyttet til praksis

Det er viktig for oss at vi unngår forsinkelser i studiene. Regjeringen har blant annet åpnet og utvidet handlingsrommet til blant annet lærerutdanningene, slik at det gis større fleksibilitet knyttet til de pålagte kravene om praksis og antall praksisdager, så langt det er forsvarlig og nødvendig, for å opprettholde studieprogresjonen og studentenes læringsutbytte, også dersom praksis ikke kan gjennomføres. 

Avhengig av samarbeid mellom studiestedene og praksisfeltet

Smittesituasjonen gjør det vanskelig for både praksisfeltet og studiestedene med forutsigbarhet. Praksisstedene, barnehagene og skolene, må også sette barnas, elevenes og ansattes helse først. Det blir et dilemma når de samtidig skal ta imot nye studenter, og det blir et dilemma for studenter med mye reise og nye kontaktpersoner. Derfor er vi avhengige av godt samarbeid mellom studiestedene og praksisfeltet når praksisopphold skal gjennomføres, og vi har bedt om gode løsninger som i størst mulig grad opprettholder praksiskapasiteten samtidig som nødvendig smittevern ivaretas. 

Praksis i lærerutdanning bør gjennomføres på rødt nivå

Når det gjelder praksis i lærerutdanning, har Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet anbefalt at praksis for lærerstudenter gjennomføres også på rødt nivå. Lærerstudenter som er i praksis, skal forstås som ansatte, og følge veileder for smittevern på linje med ansatte.  

Digital praksis ved nedstenging

Ved eventuell nedstenging av skoler og barnehager, bør det så langt som mulig, legges til rette for digital praksis. Sektoren har allerede nedlagt et arbeid i dette og har erfaringer på området, særlig på skolefeltet. Departementet vil peke på at praksisstudentene representerer kompetanse og ressurser som kan være en merverdi for praksisstedet i en krevende situasjon. 
 
Kunnskapsdepartementet legger til grunn at praksisstudier kan gjennomføres så langt det er mulig og i tråd med regler og råd om smittevern i denne perioden.

God informasjon om praksisstedets smittevernrutiner

Hvis praksisstedet har studenter som er i praksis, er det de viktig at studentene får god informasjon om hvilke smittevernrutiner som gjelder. Studentene bør i størst mulig grad ha praksis i samme klasse/barnegruppe, og unngå å bytte mellom klasser/kohorter. Studentene bør også unngå å være i praksis på ulike skoler i samme praksisperiode. Hvis studentene bytter klasser, kohorter eller skoler, bør det skje etter en helg. 

Kan jeg bli nektet å ha deltidsjobb under praksis?

Nei, verken praksisstedet eller utdanningsinstitusjonen kan nekte deg å ha deltidsjobb ved siden av praksis. De kan kun «oppfordre sterkt» til hvor du kan og ikke kan jobbe. Det har Høyere utdanningsminister Henrik Asheim vært klar på. 


For å sikre at du får best mulig og oppdatert informasjon om alt vedrørende din studiesituasjon ber vi dere om å følge med på informasjonssiden til Universitets- og høgskolerådet. Her finner du mye relevant informasjonen om studiesituasjonen. Blant annet til din utdanningsinstitusjons informasjonsside i forbindelse med koronakrisen.

Onsdag 18. mars meldte regjeringen at de midlertidig endrer reglene for praksis i høyere utdanning. Endringene gir Universitetene og høyskolene mer fleksibilitet i hvordan de gjennomfører praksis for studentene, og sørger for at flest mulig ikke blir forsinket i sin utdanning.

Torsdag 19. mars meldte Stortinget at nettundervisningen fra blant annet universiteter og høgskoler blir gjort tilgjengelig. Vi kommer tilbake med mer informasjon om hvordan dette vil bli gjort når vi vet det. 

Vi anbefaler at du følger med på regjeringen sine informasjonssider:


Ny student-krisepakke

29. januar 2021 la regjeringen frem en ny krisepakke for studenter. Den kompenserer for inntektsbortfall, samtidig som den inneholder andre tiltak for studenter i denne vanskelige tiden.

Noen av forslag fra regjeringen:

 • Tilbud om å søke om 26 000 kr gjennom Lånekassen, hvor 40% omgjøres til stipend for studenter som kan dokumentere inntektsbortfall.
 • Utvider dokumentasjonsgrunnlaget bakover til 16. juni 2020.
 • 150 millioner til utdanningsinstitusjonene for å ansette studenter til å følge faglig opp andre studenter.
 • 50 millioner til studentsamskipnadene kroner for å lønne studenter som skal sørge for gode sosiale tilbud til andre studenter. Studentene skal bidra til at sosiale tilbud iverksettes raskt og til at de når ut til studentene. Midlene fordeles til studentsamskipnadene.

Les mer om regjeringens forslag.

Regjeringens forslag kom etter at partiene Ap, Sp, SV og Frp, den 18. januar 2021, ble enige om en ny student-krisepakke til én milliard kroner.

«Stortinget ber regjeringen raskest mulig opprette en krisestøtteordning for studenter som har opplevd inntektstap grunnet coronapandemien i vårsemesteret 2021. Ordningen skal være mer tilgjengelig og ha en høyere stipendandel enn ordningen våren 2020 og ta utgangspunkt fra en ramme hvor stipendene utgjør 1 mrd. kroner»

Pedagogstudentene arbeider for at studentene raskest mulig skal få på plass en støtteordning, sammen med flere andre studentorganisasjoner. Vi mener dette er særlig viktig i tida vi er inne i nå. Tiltakene er enda ikke klare, men vi har høye forventninger til dette, og vil jobbe hardt for at dette skal gode og praktiske ordninger for studentene. 

Den økonomiske tiltakspakken 2020

26. mars ble det klart hvilke økomomiske tiltak regjeringen vil sette inn for studenter. Den er to-delt:

 • Alle vil få utbetalt resten av vårens studiestøtte samlet den 15 april.
 • De som har hatt botfall av inntekt kan søke Lånekassen om et tilleggslån på inntil 26.000 kroner. Søknadsfristen for dette vil være 15. april.

Vi mener det er helt riktig av regjeringen å legge frem tiltak til studentene nå, men tiltakene må komme som stipend, ikke lån. I morgen sendes dette fra regjeringen til Stortinget som planlegger å vedta den nye krisepakken neste uke. 

Studentorganisasjonene står samlet i kravet om at støtten må komme som stipend og være stor nok. Og vi jobber for og forventer at stortinget nå tar ansvar for studentene og endrer krisepakken. 

14. april ble det også kjent at regjeringen vil vi full lønnskompensasjon også for permiterte studenter i 18 dager. 


Det viktigste til deg som får studiestøtte er at studiestøtten utbetales som normalt. 

Hvis du er syk i mer enn to uker, kan du få stipend og lån som du har fått utbetalt i perioden du var syk, gjort om til sykestipend. Du kan også ha rett til sykestipend dersom du blir forhindret fra å følge undervisningen fordi barnet ditt blir sykt. Les mer om sykestipend.

Du kan holde deg oppdatert om konsekvensene for studiestøtten på Lånekassens informasjonssider.


Dersom du har studentforsikringene vår, har du reise-, innbo-, ulykke og uføreforsikring gjennom Tryg forsikring. Tryg forsikring har en nyttig infoside om koronaviruset der du kan finne praktisk informasjon om forsikringene dine.

Tryg kan dekke evakuering/tidligere hjemreise av nordmenn i utlandet. Kontakt flyselskap eller reisebyrå for booking av billetter, man trenger ikke kontakte Tryg før bestilling. Tryg har stor pågang på telefonen, og det kan være lengre ventetid enn normalt.

For akutt hjelp i utlandet kontaktes Tryg Alarm på + 47 55 17 10 01. Etter hjemkomst kan skaden meldes via Tryg sine hjemmesider eller per telefon 55 17 19 26. Spørsmål om saksgang eller skadeoppgjør rettes direkte til Tryg.


Få oppdatert informasjon om barnehager og skoler hos Utdanningsforbundet

Mange av våre medlemmer jobber ved siden av studiene og står nå i en situasjon hvor jobben har stengt. Hold deg oppdatert om rettighetene i arbeidslivet på Utdanningsforbundet sin korona-side.

Hva skal lærerstudentvikarer tjene?

Vi får ofte mange spørsmål knyttet til lønn og vikarer. Vi arbeider for at dette skal komme tydeligere fram. I mellomtiden anbefaler vi dere å ta direkte kontakt med den tillitsvalgte på deres arbeidsplass for å se nærmere på din kontrakt. Lønn kan variere utfra godkjente studiepoeng knyttet til undervisning, ansiennitet og annet. Du kan også ta direkte kontakt med Utdanningsforbundets fylkeslag eller lokallag


Oppdateringer

Siden ble sist oppdatert 25.01.21