Skikkethet

Hva er skikkethet og skikkethetsvurdering

Alle lærerutdanningene er pliktige til å gjennomføre skikkethetsvurdering av studentene sine gjennom studieløpet

Å være skikket handler om å være både faglig og personlig egnet til å fungere som lærer. Dette er ikk enoe man har eller ikke har, men noe som utvikles i løpet av studiet. Kravene for studentenes skikkethet vil derfor gradvis økes gjennom studieløpet.

Målet med skikkethetsvurderingen er å beskytte barnehagebarn og elever mot uskikkede yrkesutøvere. En student som utgjør en fare for barnehagebarn eller elevers fysiske og psykiske helse, rettigheter eller sikkerhet er ikke skikket for yrket.

Alle som kommer i kontakt med studenten i studietiden, det vil si undervisere, praksislærere og medstudenter, har et ansvar for å følge med og varsle hvis de mener at en student ikke er skikket.

Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av en students faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer.

Det er særlig i praksis skikketheten vurderes, men en student kan finnes uskikket til yrket selv om vedkommende har bestått både praksis og eksamen. 

Hensikten med skikkethetsvurdering er å fange opp faglig svake studenter og uheldig atferd overfor barnehagebarn og elever tidlig i studieløpet, slik at det er mulig å hjelpe studenten til å bli skikket og slik komme seg gjennom studiene.

En student regnes som uskikket hvis ett eller flere av disse kriteriene i skikkethetsforskriften er oppfylt:

  1. studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg og til å lede læringsprosesser for barn, unge og voksne i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet.
  2. studenten viser manglende vilje eller evne til å ha oversikt over hva som foregår i en barnegruppe eller klasse og ut fra dette skape et miljø som tar hensyn til barn, unge og voksnes sikkerhet og deres psykiske og fysiske helse.
  3. studenten unnlater å ta ansvar som rollemodell for barn, unge og voksne i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet.
  4. studenten viser manglende vilje eller evne til å kommunisere og samarbeide med barn, unge og voksne.
  5. studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser.
  6. studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet eller kommende yrkesrolle.
  7. studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning.
  8. studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen.