Elise Håkull Klungtveit

Navn Elise Håkull Klungtveit
Stiller til Leder
Studerer

Fullførte master i barnehagepedagogikk i 2019, og fullført barnehagelærerutdanning på HVL Bergen

Studiested OsloMet

Se Elise sin kandidatpresentasjon på video.

Hvorfor stiller du til valg?

Jeg stiller til valg som leder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, fordi vår organisasjon utgjør en forskjell. For utdanningene våre, og for hverandre. Organisasjonen vår skaper ett fellesskap der vi aldri er alene.

Denne våren har det blitt ekstra tydelig, når det viktigste vi kan gjøre for å bidra, er å være mindre sammen fysisk, blir fellesskapet vi hele tiden bygger enda viktigere. Fordi vi har en stemme i krisen, fordi vi aldri står alene. Fordi vi vet at når verden kommer ut av krisen har vi fremdeles hverandre.

Vi-et har mange seire bak seg, og jeg stiller til valg fordi jeg tror vi-et har mange flere i vente, og uant potensiale. Pedagogstudentene skal fortsette å være stemmen til landets lærer- og pedagogstudenter, og den stemmen skal fortsette å ta plass i debattene om utdanningene våre.

Det er vi som kjenner våre utdanninger best. Vi vet at barna og elevene fortjener lærere og pedagoger som er rusta til å møte alt som profesjonsutøvelsen måtte sende vår vei.

Jeg stiller til valg fordi jeg vet at fellesskapet i Pedagogstudentene virker. Vi har seiret før, og skal fortsette å bygge fellesskapet for små og store seire, alle viktige. Både for oss som pedagog- og lærerstudenter, for utdanningene vi tar, og for alle barn og elevene som vi møter og skal møte.

Pedagogstudentene hadde ikke hatt sin slagkraft uten sin lokale forankring. Organisasjonens lokale ledd ser jeg på som unikt og viktig. Fordi vi på lokalt nivå kan møte våre medstudenter og medlemmer direkte, vi skal møte hverandre og bygge profesjonen vår for fremtiden.

Det bygningsarbeidet skjer gjennom våre faglige, sosiale og politiske møteplasser, stor og små, der vi har unike muligheter til å bygge opp viktige miljøer på den enkelte institusjon.

Hva vil du bidra med i vervet du stiller til?

Dersom jeg velges til leder for Pedagogstudentene den neste perioden vil jeg gi av hele meg for å møte vervet leder med alt det måtte innebære. Min erfaring fra organisasjonen har siden 2013 blitt lang og variert.

På lokalt nivå, har jeg med meg erfaringer fra to forskjellige lokallag, jeg har vært styremedlem, lokallagsleder, nestleder og representert lokallaget som landsstyrerepresentant. Jeg har også med meg viktige erfaringer fra organisasjonens sentrale ledd. Jeg har både vært medlem i kontrollkomiteen, og studentmedlem i arbeidsutvalget, og denne siste perioden har jeg vært nestleder i organisasjonen.

Disse erfaringene tror vil hjelpe meg å heve blikket, og med dette se, og høre hele organisasjonen, både de studentene vi møter på stand, som blir våre medlemmer, de som engasjerer seg og får tillitsverv, som sammen driver organisasjonen fremover. Dette tror jeg er en viktig øvelse, som kan være avgjørende for god drift mot organisasjonens fremtid.

De siste ukene har vist oss at det ikke alltid blir slik vi ser for oss, en global krise treffer også oss. Og vi blir utfordret til å tenke nytt om hvordan vi legger til rette for demokratiet vårt. Om jeg velges til leder vil jeg ta med meg alt jeg har lært fra ulike roller i organisasjonen, og sammen med resten av arbeidsutvalget, landsstyret og lokallagene arbeide for å ivareta demokratiet, vårt, også i ekstraordinære tider.

Hvilke utfordringer ser du for deg å møte i dette vervet?

I vervet som leder er det flere ting som vil utfordre, både personlig og profesjonelt, og de største utfordringene kan komme i det som ikke kan forutses. Når man må gjøre helomvendinger, og ta avgjørelser på vegne av mange, til det beste for fellesskapet.

En annen utfordring som om jeg velges, trolig vil møte meg daglig vil handle om å prioritere. Målet vil være å prioritere, for organisasjonens, og medlemmenes beste, utfordringen vil ligge i å gjøre gode informerte vurderinger under stort tidspress.

For å lykkes å navigere gjennom disse utfordringene tror jeg på å balansere produktivitet, og kunsten å ha is i magen. Vi skal være utålmodige, på vegne av medlemmene våre, og på vegne av fremtiden vår, men samtidig skal vi legge stein på stein og bygge bærekraftige prosesser som skal ta oss langt frem over tid.

Skriv kort om dine relevante erfaringer

Jeg har vært tillitsvalgt i Pedagogstudentene både lokalt og sentralt siden 2013. Jeg har vært styremedlem, lokallagsleder, landsstyrerepresentant, medlem i kontrollkomiteen, studentmedlem i arbeidsutvalget og nestleder. Jeg har også gjennom flere år vært tillitsvalgt gjennom Norsk Studentorganisasjons fagråd, på vegne av de har jeg representert lærerstudentene i Universitets- og høgskolerådet for lærerutdanning.

Jeg har også representert barnehagelærerstudentene i programgruppen som har utformet nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanningen. I forlengelse av dette har jeg også representert studentene i en arbeidsgruppe som har utarbeidet en felles mal for de nasjonale retningslinjene for samtlige lærerutdanninger. Jeg har også vært i styrer i studentforeninger, representert min klasse i studentråd og fagutvalg, og vært studentrepresentant i fakultetsråd og ansettelsesutvalg ved min institusjon.

Hvilke ambisjoner har du for organisasjonen? 

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er på vei inn i en ny fase, det er flere alternativer for studenter som tar lærer- og pedagogutdanninger som ønsker å organisere seg.

Dersom jeg velges til leder vil jeg bidra til at vi fortsetter å være det naturlige valget for fremtidens medlemmer, og styrker vårt arbeid med å være tett på medlemmene våre. Det tror jeg vi gjør med helhetlig arbeid i organisasjonen, både sentralt og lokalt.

Det skal ikke være ett mål at alle lokallagene blir like, men jeg har ambisjoner om at det skal legges til rette for at alle lokallag enkelt kan være tett på medlemmene våre. At møteplassene kan dukke opp, og at medlemmene skal vite at de kan ta del i fellesskapet.

Å samle profesjonen vår, gjennom en organisasjon som representerer studenter ved alle lærer- og pedagogutdanninger, tror jeg er helt avgjørende. Jeg tror at vi som har valgt å ta på oss ansvaret for fremtidens barn og elever, og deres danning og utdanning alltid vil være sterkere sammen. Og om vi skal arbeide med yngre eller eldre barn, er ansvaret det samme, spørsmålene vi står i vil være av felles interesse for samfunnet, og vår kollektive stemme må være sterk. I dag, og i fremtiden.

Om jeg velges til leder av Pedagogstudentene vil dette perspektivet stå sterkt, i alt jeg skulle møte. Jeg har ambisjoner om at flere av landets lærer- og pedagogstudenter skal oppleve disse verdiene på kroppen. Så har jeg ambisjoner om at vi skal fortsette å styrke stemmen vår i ordskiftet. At vår stemme, lærerstudentstemmen ikke kan forbigås i spørsmål om våre utdanninger, slik at vi fortsetter å ha den plassen vi skal ha.