Om oss

Hvem er vi?

Pedagogstudentene er en organisasjon for deg som studerer for å bli lærer eller annet pedagogisk personell i barnehage eller skole. Vi er også studentorganisasjonen til Utdanningsforbundet, som er landets største fagforening for lærere.

Størst på lærerutdanning

Med 20 000 medlemmer er vi Norges klart største organisasjon for framtidens lærere. Vi jobber for å gjøre utdanningene bedre, styrke studenters rettigheter og serve våre medlemmer. 

Og som medlem av Pedagogstudentene er du også del av et fellesskap. Det er særlig i lokallagene hvor du vil merke det gjennom deres mange faglige og sosiale arrangementer. 

Vi finnes i hele landet

Med aktive lokallag ved de aller fleste utdanningsinstitusjonene vil du mest sannsynlig finne et lokalt styre som gjør alt fra å hjelpe medlemmer til å arrangere sosiale eller faglige arrangementer for medlemmene på campus til å påvirke egen utdanning på deres studiested. 

Hvis du vil det, kan du bli en del av dette ved å engasjere deg der du studerer.

Pedagogstudentene gjør alt vi kan for at alle våre 20 000 medlemmer skal få en best mulig utdanning gjennom at studentenes meninger blir hørt. I tillegg tilbyr vi også rådgivning og støtte hvis det skjer noe i utdanningen din, arrangerer ulike arrangementer og samt en rekke andre medlemsfordeler.

Lokallagene jobber mye med å arrangere faglige og sosiale arrangementer.

Sannsynligheten er stor for at Pedagogstudentene har et lokallagsstyre ved ditt studiested. Det vil si at det er tillitsvalgte som gjør alt fra å hjelpe medlemmer til å arrangere sosiale eller faglige arrangementer for medlemmene på campus.


 • at din utdanning skal holde høy kvalitet
 • at du som student skal få være med å bestemme over egen utdanning
 • at dine rettigheter som student blir ivaretatt
 • at våre utdanninger skal være krevende og motiverende
 • at våre utdanninger er praksisnære og profesjonsrettet
 • at våre utdanninger skal ha en tydelig sammenheng mellom teori og praksis
Les mer om vår politikk

Alle som studerer på et lærerstudium eller på et annet studium som kvalifiserer til å jobbe i norsk skole eller barnehage kan være medlem i Pedagogstudentene. Det inkluderer blant annet:

 • Barnehagelærerutdanning
 • Grunnskolelærerutdanning 1-7
 • Grunnskolelærerutdanning 5-10
 • Lektorutdanning
 • Faglærerutdanning
 • Yrkesfaglærerutdanning
 • Praktisk-pedagogisk utdanning
 • Pedagogikk- og spesialpedagogikkutdanning

Organisasjonens struktur

Pedagogstudentene er en medlems- og interesseorganisasjon. Det vil si at vi både har aktiviteter for våre medlemmmer og at vi jobber for våre medlemmers interesser politisk. 

For at vi skal klare å gjøre jobben best mulig er vi organisert med flere organisasjonsledd.

 • Lokallagene driver det meste av medlemsaktiviteten og verving av nye medlemmer. Det er også lokallagenes årsmøter som velger hvem som skal møte på landsmøtet.
 • Landsmøtet er vårt øverste besluttende organ. De bestemmer hva Pedagogstudentene skal mene og jobbe for, og velge hvem som skal jobbe for å nå målene. Alle lokallagene er representert på landsmøtet som foregår en gang i året.
 • Landsstyret er organet som både påser at landsmøetets vedtak følges opp, og så vedtar de utdypende politikk og uttalelser. Her møter en representant fra hvert lokallag, og de møtes 5 ganger i året.
 • Arbeidsutvalget er det operative nivået med leder og nestleder som jobber på heltid og 5 au-medlemmer som i hovedsak er studenter. Oppgavene til arbeidsutvalget er å operasjonalisere organisasjonens mål.
 • I tillegg har vi flere komiteer og utvalg, og to ansatte.

Kontakt oss

Vi har i dag medlemmer ved 38 studiesteder, men bare aktive lokallag ved 22 av de største av dem. Finner du ikke lokallaget ditt i oversikten over betyr det at det ikke er noe aktivt lokallag ved ditt studiested. 

I så fall kan du starte lokallaget selv! Hør med noen du kjenner om de vil være med (det er alltid lettere å være flere) og ta kontakt med oss, så hjelper vi dere igang.

Jeg vil starte et lokallag!

Lands­møtet

Alt du trenger å vite om Pedagogstudentenes 19. ordinære landsmøte som arrangeres 15.–18. april 2021.

Arbeidsutvalget

Kom i kontakt med Pedagogstudentenes nasjonale arbeidsutvalg.

Kontrollkomiteen påser at de ulike organene følger de reglene som organisasjonen har satt og ikke vedtar motstridende politikk.

Valgkomiteen søker å finne de beste kandidatene som skal drive organisasjonen og påse at vi når våre mål.

Mistillitskomiteen oppgave er å utrede og behandle forslag om mistillit.

Under kan du lese mer om komiteenes oppgaver, virketid og rammevilkår. 


Valgkomiteens oppgave er å finne og innstille på kandidater til de ulike sentrale vervene i organisasjonen. Valgkomiteen skal ikke innstille på ny valgkomité.

Arbeidsområder/oppgaver:

 • Valgkomiteen må tilegne seg god kjennskap til omfanget og arbeidsoppgavene til de ulike vervene i organisasjonen.
 • Valgkomiteen har ansvar for å veilede potensielle kandidater, og sikre at de har tilstrekkelig kjennskap til hva de ulike vervene innebærer.
 • Valgkomiteen skal innhente informasjon om potensielle kandidater fra alle ledd i organisasjonen.
 • Valgkomiteen skal innhente informasjon om aktuelle kandidater fra relevante tredjepersoner innad i organisasjonen.
 • Under møter kan valgkomiteen ta ut medlemmer til intervju eller samtaler etter avtale med kandidaten og møteledelsen.
 • Valgkomiteen skal avlegge rapport om sitt arbeid på landsstyremøter og på landsmøtet.

Valg og virketid

 • Valgkomiteen består av tre personer som velges av Landsmøtet hvert år for en ettårsperiode.
 • Valgkomiteen skal konstituere sin egen leder.
 • Når en ny valgkomité er valgt, skal erfaringer og informasjon fra forrige valgkomité overleveres den nye.
 • Både nåværende og tidligere medlemmer av organisasjonen er valgbare til valgkomiteen.
 • Dersom sittende leder eller nestleder blir valgt inn i valgkomiteen, tiltrer de i sitt verv 1. juli samme år.
 • Hvis medlemmer av valgkomiteen ønsker å stille til sentrale verv, må kandidaturet offentliggjøres før 1. Januar. Dersom en person fra valgkomiteen stiller til et sentralt verv, skal personen ikke motta innstilling, eller være med i prosessen som omhandler vervet eller vervets organ/komité.

Rammebetingelser

 • Valgkomiteen har møteplikt på landsstyremøter og landsmøter og bør være representert ved nasjonale arrangementer.
 • Medlemmer av valgkomiteen skal ikke inneha andre verv i organisasjonen eller sentrale partipolitiske verv utenfor organisasjonen.
 • Valgkomiteen har taushetsplikt.
 • Valgkomiteen har tale- og forslagsrett i tråd med sitt mandat.

Kontrollkomiteen er et rådgivende organ bestående av tre personer som skal føre tilsyn med organisasjonen handler i samsvar med fattede vedtak, gjeldende vedtekter og retningslinjer.

Arbeidsområder og -oppgaver:

 • Kontrollkomiteen må ha nødvendig kunnskap om organisasjonens politikk og gjeldende vedtekter, samt kunnskap om hvordan saksgang og arbeid i landsstyret og landsmøtet foregår.
 • Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med at landsmøtet og landsstyret handler i tråd med deres vedtatte politikk, vedtekter og andre organisatoriske dokumenter.
 • Kontrollkomiteen har en rådgivende funksjon ovenfor landsmøtet og landsstyret.
 • Kontrollkomiteen skal uttale seg om fortolkning av vedtekter, forretningsorden, mandater og andre dokumenter etter forespørsel fra landsmøtet, landsstyret, arbeidsutvalget, ordstyrere eller andre tillitsvalgte.
 • Kontrollkomiteen skal avlegge sin rapport på landsmøtet.
 • Ett medlem av kontrollkomiteen skriver under protokollen fra landsmøtet sammen med to landsmøtedelegater og protokollen fra landsstyremøtet sammen med ett medlem av landsstyret.
 • Kontrollkomiteen skal være en del av fullmaktskomiteen på landsmøtet.
 • Kontrollkomiteen skal bistå ved opptelling av stemmer ved skriftlig valg.
 • Kontrollkomiteen skal uttale seg om andregangsklager i henhold til økonomireglementet.

Valg og virketid:

 • Kontrollkomiteen består av tre personer som velges ved direkte valg på landsmøtet. Hvert år velges ett medlem for én ettårsperiode, og ett medlem for en toårsperiode.
 • Kontrollkomiteens virketid går fra 1. juli inneværende år til 1. juli påfølgende år.
 • Påtroppende kontrollkomité har møteplikt som observatør på landsmøteperiodens første landsstyremøte.
 • Personer som ikke er medlem av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er også valgbare til vervet.
 • Kontrollkomiteen skal konstituere sin egen leder.
 • Når nye kontrollkomitémedlemmer er valgt, skal erfaringer og informasjon fra forrige kontrollkomité overleveres.

Rammebetingelser:

 • Kontrollkomiteen har møteplikt på landsmøtet, landsstyremøter og stormøtet.
 • Medlemmer av Kontrollkomiteen skal ikke inneha andre verv i organisasjonen.
 • Komitémedlemmene har tale- og forslagsrett i tråd med sitt mandat.
 • Kontrollkomiteen skal ha tilgang til organisasjonens tidligere og gjeldende dokumenter.

Arbeidsområder og -oppgaver

Mistillitskomiteen skal
 • behandle innkomne forslag om mistillit opp mot styringsdokumentene og mandatet til gjeldene verv, og innen fristen på 30 dager fatte ett av følgende vedtak:
  1. mistillit
  2. ikke mistillit
 • utrede saken og dokumentere grunnlag for vedtak som fattes
 • arkivere dokumentasjon etter at vedtak er fattet
 • sikre at berørte parter får uttale seg til komiteen
 • orientere leder om alle innkomne forslag om mistillit, samt fattede vedtak
 • orientere arbeidsutvalget dersom vedtak om mistillit fattes

Oppnevning og virketid

 • Mistillitskomiteen skal bestå av nestleder, leder av kontrollkomiteen og to landsstyrerepresentanter oppnevnt av landsstyret.
 • Landsstyret skal oppnevne to varaer i prioritert rekkefølge blant landsstyrerepresentantene som kun får innsyn i gjeldende sak ved eventuell tiltredelse.
 • Oppnevning av neste periodes representanter fra landsstyret må skje etter 15. februar og innen landsmøtet inneværende periode er hevet.
 • Mistillitskomiteens virketid er kontinuerlig med utskiftning av representanter med henhold til de valg og oppnevninger som gjøres.

Rammebetingelser

 • Mistillitskomiteen skal gis tilgang på møtelokaler ved behov.
 • Alle nødvendige utgifter i forbindelse med vervet dekkes av Pedagogstudentene.
 • Før mistillitskomiteen starter behandlingen av innkommet forslag om mistillit skal komiteens medlemmer vurdere egen habilitet. Komiteen skal i første omgang vurdere sin habilitet opp mot den omvarsledes navn, før varslers navn gjøres kjent for komiteen.
 • Mistillitskomiteen har taushetsplikt.
 • Mistillitskomiteens møtevirksomhet og dokumentasjon er unntatt offentligheten.

Pedagogstudentene – en del av Utdanningsforbundet

Et medlemskap i Pedagogstudentene er også et studentmedlemskap i Utdanningsforbundet. At du som medlem av Pedagogstudentene samtidig er medlem av Utdanningsforbundet betyr at du kan dra nytte av styrken til Norges nest største fagorganisasjon.

Dette er særlig til hjelp for deg som jobber i 20% stilling eller mer i barnehage eller skole ved siden av studiene kan du registrere ditt arbeidsforhold og få et fullverdig medlemskap i Utdanningsforbundet. Les mer om hva det betyr lengre ned.

Les mer om hva dette betyr for deg!