Forretnings­orden for lands­styret

Sist revidert; Landsstyremøte 3, 2019/2020

1.  Organer

a) MØTELEDELSEN

Møteledelsen består av ordstyrere og protokollførere. Møteledelsen er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av møtet. Ordstyrere fungerer som tellekorps, men landsstyret kan oppnevne eget om nødvendig.

b) LANDSSTYRET

Landsstyret består av en landsstyrerepresentant fra hvert aktive lokallag, arbeidsutvalget og påtroppende ledelse, også definert som plenum. Landsstyremøtene er det besluttende organ. Landsstyret er beslutningsdyktig når møtet er lovlig innkalt, og når minst 50 % av landsstyrerepresentantene er til stede.

c) KOMITEER PÅ MØTET 

Redaksjonskomiteer oppnevnes av landsstyret. De drøfter og redigerer forslag til vedtak og uttalelser i de sakene landsstyret finner det hensiktsmessig. Redaksjonskomiteen avgir sin innstilling overfor landsstyret, som fatter vedtak.

2. Rettigheter

Rettigheter styres i tråd med vedtektene § 6.

I landstyrerepresentantens fravær overtar vara landsstyrerepresentantens rettigheter, disse følger saken til gjeldende landsstyremøte er hevet.

Påtroppende ledelse har talerett.

3. Permisjon og fravær

Søknader om permisjon leveres skriftlig til nestleder og/ eller leder for eventuell innvilgning jf. organisasjonens økonomireglement. Landsstyret orienteres ved første anledning.

4. Konstituering 

Landsstyret foretar behandling av godkjenning av innkalling. Dersom innkallingen godkjennes presenterer leder arbeidsutvalgets forslag til ordstyrere. Valg av ordstyrere foretas så av landsstyret. Deretter foretas, i denne rekkefølge, valg av protokollfører, protokollunderskriver, godkjenning av innkalling og arbeidsutvalget sitt forslag til saksliste, og dagsorden. Konstitueringen vedtas av landsstyret med alminnelig flertall. Når dette er gjort, er møtet konstituert.

5. Forhandlingene

Forhandlingene føres for åpne dører, men landsstyret kan bestemme at dørene skal lukkes ved kvalifisert flertall. Dette innebærer at alle som ikke er en del av plenum forlater møtesalen mens saksbehandlingen pågår. Dersom de stemmeberettigede finner det formålstjenlig, kan andre være tilstede under saksbehandlingen. Dersom det skal fattes vedtak i en lukket sak skal kontrollkomiteen også være tilstede.

Taletiden er tre minutter for innlegg og rapporter, og ett minutt for replikk. Det gis anledning til to replikker og en svarreplikk til hvert innlegg. Det gis også mulighet til å stille spørsmål og kommentere rapporter. Ved vedtakssesjoner åpnes det for ett innlegg for, og ett innlegg mot forslagene med taletid på ett minutt. Alle med forslagsrett kan foreslå endringer i taletid på innlegg, replikk, antall replikker og sette strek. Dette krever alminnelig flertall.

Forslag om å sette strek skal vedtas ved alminnelig flertall, og ordstyrerne skal opplyse om at alle vedtaksforslag skal meldes og leveres før strek settes. Dersom dette vedtas, opplyser ordstyrerne at det er anledning til å tegne seg før og under neste talers innlegg og påfølgende replikkveksling. Etter innlegget og påfølgende replikkveksling skal ordstyrerne lese opp talerlisten og spørre om noen er oversett.

Forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. Alle med forslagsrett kan foreslå å oppheve strek, dette krever da kvalifisert flertall.

Forslag om å sette kontantstrek, altså med virkning for inntegnede talere, krever vedtak med kvalifisert flertall. Det åpnes for et innlegg for og imot forslaget.

Tegning til forretningsorden, voteringsorden eller dagsorden bryter debatten etter pågående innlegg og replikkveksling. Taletiden er ett minutt og det gis ikke anledning til replikker. Det skal ikke argumenteres under én «til orden». Forslag til orden voteres over direkte og krever kvalifisert flertall.

Alle forslag som ikke gjelder forretningsorden, voteringsorden og dagsorden, skal leveres ordstyrerne skriftlig og refereres fra talestolen. Alle forslag må være underskrevet av forslagsstiller.

6. Avstemninger

Avstemninger skjer ordinært ved digital avstemning. Opptelling foretas av møteledelsen eller ved eget oppnevnt tellekorps.

Vedtak fattes med simpelt flertall, dersom ikke annet er bestemt i vedtekter eller forretningsorden.

Ved andre gangs stemmelikhet i landsstyret foretas ny votering. Ved fortsatt stemmelikhet teller leders dobbeltstemme.

Personer med forslagsrett kan foreslå prøvevotering. Prøvevoteringen er ikke bindende, men kan gi et bilde av om det er behov for mer debatt rundt saken.

Vedtak i forretningsorden og dagsorden krever kvalifisert flertall.

7. Dissens og protokolltilførsel

Dissens:

Dersom det i innstillinger foreligger mindretallsforslag som ønskes fremmet videre, kan mindretallet av de stemmeberettigede skriftlig melde dette. Dette er en dissens, og må meldes innen behandlingen av saken er avsluttet og leveres møteledelsen innen møtets slutt. Dissensen skal være underskrevet av dem i mindretallet som ikke vil følge flertallet i saken

Protokolltilførsel:

Dersom noen vil ha sin avvikende mening ført i protokollen må man levere en protokolltilførsel. Alle med stemmerett kan gjøre dette. Protokolltilførsler må meldes innen behandlingen av saken er avsluttet, og leveres skriftlig til møteledelsen innen møtets slutt, og bekjentgjøres straks fra ordstyrerbordet.

Alle personer med stemmerett på landsstyremøtet kan underskrive en protokolltilførsel.

8. Om forretningsorden

Forretningsordenen kan ikke stride mot Utdanningsforbundet og Pedagogstudentene sine vedtekter.

Hvis et spørsmål ikke er regulert i vedtektene eller forretningsorden, kan landsstyret med kvalifisert flertall avgjøre hvilken praksis som skal gjelde.

Denne forretningsorden ble sist endret på landsstyremøte 1 2019/2020.

Flertallsformer

Simpelt flertall oppnås av forslaget med flest stemmer.

Alminnelig flertall oppnås ved tilslutning fra mer enn 50% blant de avgitte stemmene, og det ikke er flere blanke/avholdene stemmer enn avgitte stemmer.

Absolutt flertall oppnås ved tilslutning fra mer enn 50 % av de stemmeberettigete (alle som har stemmerett i organet, uavhengig om de er tilstede).

Kvalifisert flertall oppnås ved tilslutning fra minst 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigete.